Archive for October, 2010

PINJAMAN KEDUA
Soalan:
Saya mempunyai baki kelayakan sebanyak RM200,000. Bolehkah saya membuat pinjaman perumahan kali kedua untuk membeli harta baru sebanyak RM150,000 dan baki RM50,000  lagi untuk membuat kerja-kerja ubahsuai rumah.
Jawapan:
Tidak layak. Pinjaman perumahan Perbendaharaan kali kedua hanya boleh dinikmati sekali sahaja untuk pembelian harta kedua atau kerja-kerja ubahsuai rumah.
Soalan:
Saya telah menikmati kemudahan pinjaman perumahan Perbendaharaan kali pertama secara pinjaman bersama dengan isteri. Baki hutang pinjaman isteri saya telah pun dijelaskan sepenuhnya. Bolehkah saya membuat permohonan pinjaman bersama bagi pembelian harta kedua sedangkan hutang pinjaman pertama saya masih belum dijelaskan sepenuhya.
Jawapan:
Tidak boleh.  Pinjaman kedua hanya boleh dipohon setelah pinjaman pertama selesai.
Soalan:
Apakah syarat-syarat utama yang ditetapkan bagi melayakkan seseorang kakitangan Kerajaan memohon pinjaman perumahan Perbendaharaan bagi pembelian harta kedua.
Jawapan:
Baki hutang pinjaman pertama selesai sepenuhnya
Tempoh maksima bayaran balik pinjaman adalah 20 tahun bagi peminjam yang   berpencen manakala bagi pencarum KWSP adalah 20 tahun atau terhad kepada tempoh perkhidmatan sehingga persaraan wajib mengikut mana yang terdahulu.
Amaun kelayakan pinjaman adalah baki kelayakan semasa setelah ditolak amaun   pinjaman pertama yang diambil tetapi tertakluk kepada ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% anggaran pencen yang akan diterima atau tidak melebihi 1/4 daripada gaji pokok (pencen berdasarkan baki semasa).
Soalan:
Saya telah mengambil pinjaman perumahan Perbendaharaan dan pada masa yang sama saya telah mencagarkan harta tersebut kepada bank untuk pinjaman bagi tujuan mencukupkan wang beza. Adakah saya layak mengambil pinjaman tambahan dengan menggunakan baki kelayakan bagi mengambilalih pinjaman bank tersebut.
Jawapan:
Tidak layak.
Soalan:
Saya telah diluluskan pinjaman perumahan Perbendaharaan untuk membina rumah di atas tanah sendiri. Memandangkan keluasan tanah tersebut masih boleh digunakan untuk mendirikan sebuah rumah lagi, bolehkah saya menggunakan kemudahan pinjaman perumahan kali kedua untuk tujuan tersebut
Jawapan:
Tidak layak dipertimbangkan kerana pinjaman perumahan bagi membina rumah hanya dibenarkan untuk mendirikan sebuah rumah sahaja di atas satu lot tanah.
Soalan:
Saya telah mengambil pinjaman perumahan Perbendaharaan dan telah menyelesaikan kesemua baki hutang pinjaman saya. Seterusnya saya telah mencagarkan harta tersebut kepada bank untuk tujuan peribadi. Bolehkah saya menggunakan kemudahan pinjaman perumahan kali kedua untuk menebus hutang pinjaman saya dengan bank berkenaan.
Jawapan:
Tidak boleh.
Soalan:
Sekiranya suami saya meletak jawatan, adakah saya layak mengambil alih pinjaman perumahan Perbendaharaan  bagi menyelesaikan baki hutang pinjaman.
Jawapan:
Boleh dipertimbangkan dengan syarat suami bersetuju untuk memindahmilik harta sekurang-kurangnya sebahagian atau sepenuhnya kepada nama isteri.
Soalan:
Bolehkah saya mengambilalih pinjaman suami saya yang meletak jawatan sekiranya bayaran berperingkat belum dikeluarkan 100%  atau rumah masih belum siap.
Jawapan:
Tidak boleh.
Soalan:
Sekiranya suami saya memilih persaraan  pilihan sendiri, adakah saya layak mengambilalih pinjaman perumahannya kerana belum menerima bayaran pencen bulanan. Tambahan pula saya  belum lagi mengambil pinjaman perumahan Perbendaharaan
Jawapan:
Suami yang bersara awal boleh meneruskan bayaran balik secara tunai sehingga pencen dilakukan, puan tidak perlu ambilalih pinjaman tersebut.
Soalan:
Saya telah membeli rumah melalui pinjaman perumahan Perbendaharaan. Malangnya rumah masih belum siap kerana terlibat dengan projek terbengkalai. Soalan saya:
Bolehkah saya membatalkan pinjaman perumahan tersebut dan memohon pinjaman perumahan yang baru bagi pembelian rumah yang lain.
Jawapan:
Dibenarkan batal pinjaman dan boleh dipertimbangkan untuk pinjaman membeli harta baru dengan syarat menjelaskan baki hutang pinjaman asal  terlebih dahulu.

PANDUAN PINJAMAN > SYARAT-SYARAT PINJAMAN
1.
Syarat-Syarat Asas
Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
Warganegara Malaysia
Borang permohonan dikemukakan 6 bulan sebelum bersara/tamat perkhidmatan
Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
Telah disahkan dalam jawatan
Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib
Pembelian harta di Sabah dan Sarawak mesti melalui BPP cawangan di Sabah dan di Sarawak
Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam
Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai Janji dan Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh Pihak Berkuasa memberi pinjaman
Pinjaman bersama suami dan isteri, Pinjaman ambil alih antara suami dan isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli mestilah disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran Perkahwinan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.
2.
Syarat-Syarat Pinjaman Pembelian Harta Pertama
Bayaran Wang Proses adalah RM 1.00 bagi setiap RM 1,000 pinjaman yang dipohon tertakluk kepada tiap-tiap ribu ringgit yang hampir (RM 500 dan ke atas dikenakan tambahan RM 1.00)
Tempoh maksima bayaran balik pinjaman adalah 30 tahun bagi pemohon yang memilih skim pencen. Bagi pemohon skim KWSP, tempoh bayaran balik adalah terhad kepada baki tempoh perkhidmatan
Bagi pinjaman jenis IV (Pembelian tanah untuk tujuan membina rumah) kelayakan maksima adalah tidak melebihi 50% dari kelayakan semasa dan tempoh maksima bayaran balik adalah 12 tahun
3.
Syarat-Syarat Pinjaman Pembelian Harta Kedua
(i)
Pegawai skim berpencen
Jumlah pinjaman atas baki kelayakan semasa iaitu amaun perbezaan di antara kelayakan semasa dengan pinjaman pertama dan tertakluk kepada ansuran bayaran balik bulanan tidak melebihi 50% dari anggaran pencen berdasarkan gaji semasa
Bagi menentukan kelayakan pinjaman berdasarkan ansuran bayaran balik tidak melebihi 50% dari pencen, kaedah pengiraan pencen adalah seperti berikut :-
1 _     X   Gaji pokok semasa X 300 bulan.
600
(ii)
Pegawai skim KWSP.
Jumlah pinjaman atas baki kelayakan semasa iaitu amaun perbezaan di antara kelayakan semasa dengan pinjaman pertama
(iii)
Bayaran Wang Proses adalah RM 2.00 bagi setiap RM 1,000 pinjaman yang dipohon tertakluk kepada  tiap-tiap ribu ringgit  yang hampir (RM 500 dan ke atas dikenakan tambahan RM 2.00 )
(iv)
Tempoh maksima bayaran balik pinjaman adalah 25 tahun bagi pemohon yang memilih skim pencen.  Bagi pemohon skim KWSP tempoh bayaran balik adalah terhad  kepada baki tempoh perkhidmatan
(v)
Bagi pinjaman jenis IV (Pembelian tanah untuk tujuan mendirikan rumah) kelayakan maksima  adalah tidak melebihi 50% dari kelayakan semasa dan tempoh maksima bayaran balik adalah 10 tahun
(vi)
Syarat-syarat dan peraturan lain sepertimana yang terkandung di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10/94 dan Bil.6/95 masing-masing dan pindaan-pindaan kepada kedua-kedua nya adalah tidak berubah dan masih berkuat kuasa dari semasa ke semasa.
4.
Syarat-Syarat Pinjaman Kerja-Kerja Ubahsuai Rumah yang dibeli melalui Pinjaman Kerajaan
(i)
Permohonan hanya boleh dibuat selepas 5 tahun dari tarikh surat kelulusan bagi pinjaman Jenis I dan Jenis V ATAU 5 tahun dari tarikh pengeluaran bayaran 95% / 100% bagi pinjaman Jenis II dan Jenis III
(ii)
Tiada tunggakan bayaran balik pinjaman
(iii)
Permohonan pinjaman bagi kerja ubahsuai rumah hanya dibenarkan sekali sahaja.
(iv)
Amaun pinjaman adalah perbezaan di antara kelayakan semasa (mengikut gaji hakiki) dengan amaun yang telah diambil atas pembelian harta terdahulu, tidak termasuk Perlindungan Takaful / Insurans Gadaijanji dan Pemilik Rumah.
(v)
Tempoh maksima bayaran balik pinjaman adalah 30 tahun bagi pemohon yang memilih skim pencen. Bagi pemohon skim KWSP tempoh bayaran balik adalah terhad kepada baki tempoh perkhidmatan
(vi)
Pemohon hendaklah melantik Pemegang Pertaruhan dengan mengemukakan Akujanji Pemegang Pertaruhan seperti Format Borang 3C (Kes Assignment) atau 3D (Kes Gadaian)
(vii)
Pemohon hendaklah mengemukakan salinan Borang 1 yang dikemukakan kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Kementerian Kewangan
(viii)
Jika Hakmilik telah dicagarkan kepada mana-mana Institusi Kewangan selain daripada Kerajaan Malaysia sebagai Pemegang Gadaian kedua, pemohon perlu mendapat surat pengesahan daripada Institusi Kewangan berkenaan terlebih dahulu yang bersetuju untuk menangguhkan gadaian bagi membolehkan Kerajaan Malaysia didaftarkan sebagai Pemegang Gadaian Kedua dan institusi kewangan berkenaan sebagai Pemegang Gadaian Ketiga.
(ix)
Bagi Kes Assignment, jika Hakmilik Individu / Strata telah dikeluarkan, pinjaman untuk kerja ubahsuai rumah hanya boleh dipertimbangkan setelah Hakmilik Individu / Strata dipindahmilik kepada nama peminjam dan digadaikan kepada Kerajaan Malaysia
(x)
Permohonan ubahsuai hendaklah menggunakan skim pinjaman yang diluluskan mengikut pinjaman pertama pemohon samaada SPPP atau SPPPI
(xi)
Kerja ubahsuai rumah hanya boleh dimulakan selepas surat tawaran kelulusan pinjaman dikeluarkan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
(xii)
Pindaan ke atas pelan yang telah diluluskan Pihak Berkuasa Tempatan tidak dibenarkan selepas surat tawaran kelulusan pinjaman dikeluarkan
(xiii)
Pinjaman kerja ubahsuai tidak diluluskan ke atas pembelian aksesori rumah.
5.
Syarat-Syarat Pinjaman Kerja-Kerja Ubahsuai Rumah yang tidak dibeli melalui Pinjaman Kerajaan
(i)
Surat persetujuan daripada bank atau institusi kewangan menjadi pemegang gadaian kedua jika harta masih dicagar kepada bank atau institusi kewangan
(ii)
Kerja ubahsuai hanya dibenarkan ke atas rumah yang telah siap sepenuhnya
(iii)
Suami/isteri kepada peminjam juga dibenarkan untuk memohon pinjaman bagi kerja ubahsuai rumah dengan syarat mereka adalah pemilik bersama
(iv)
Pemohon yang telah mengambil pinjaman pertama perlu menyelesaikan pinjaman tersebut dan amaun pinjaman yang layak dipohon adalah baki kelayakan semasa
(v)
Pelan kerja ubahsuai yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan tempoh kelulusan masih berkuatkuasa
(vi)
Pemohon hendaklah mengemukakan salinan Borang 1 yang dikemukakan kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, Kementerian Kewangan
(vii)
Kerja ubahsuai rumah hanya boleh dimulakan selepas surat tawaran kelulusan pinjaman dikeluarkan oleh Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
(viii)
Pemohon adalah pemilik hartanah sepenuhnya atau pemilik bersama (suami atau isteri)
(ix)
Pindaan ke atas pelan yang telah diluluskan Pihak Berkuasa Tempatan tidak dibenarkan selepas surat tawaran kelulusan pinjaman dikeluarkan
(x)
Pinjaman kerja ubahsuai tidak diluluskan ke atas pembelian aksesori rumah
(xi)
Tempoh maksima bayaran balik pinjaman adalah 30 tahun bagi pemohon yang memilih skim pencen. Bagi pemohon skim KWSP tempoh bayaran balik adalah terhad kepada baki tempoh perkhidmatan.
(xii)
Bagi Kes Assignment, jika Hakmilik Individu / Strata telah dikeluarkan, pinjaman untuk kerja ubahsuai rumah hanya boleh dipertimbangkan setelah Hakmilik Individu / Strata dipindahmilik kepada nama peminjam.
6.
Syarat-Syarat Pinjaman Harta Yang Belum Mempunyai Hakmilik Individu/Strata Di Pasaran Sekunder daripada Individu/Pemaju (Penjual Kedua)
(i)
Hartanah dimajukan oleh pemaju berlesen atau dikecualikan lesen oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
(ii)
Rumah telah siap 100%
(iii)
Permohonan hanya dibenarkan bagi skim SPPP sahaja
(iv)
Perjanjian jualbeli antara pemaju (penjual pertama) dengan pembeli pertama
(v)
Perjanjian jualbeli antara penjual kedua dengan pembeli
(vi)
Akujanji Pemaju, Tuan Tanah dan Pemegang Pertaruhan (Borang 5B)
(vii)
Akujanji Pemegang Pertaruhan (Borang 3A)
(viii)
Persetujuan pembeli kedua menanggung risiko kerana membeli harta daripada penjual yang bukan pemilik berdaftar (harta belum mempunyai Hakmilik Strata (Borang 10)
(ix)
Salinan surat permohonan pemaju untuk pecah bahagi bangunan kepada Pejabat Tanah dan Galian
(x)
Penyata baki hutang bank penjual kedua bagi 6 bulan kehadapan (sekiranya berkaitan)
Nota:
Syarat-syarat dan dokumen lain yang perlu dikemukakan bersama Borang Permohonan Pinjaman adalah mengikut Pinjaman Jenis I.
7.
Syarat-Syarat Pinjaman Harta yang Mempunyai Hakmilik Individu/Strata di Pasaran Sekunder daripada Individu/Pemaju (Penjual Kedua)
(i)
Hakmilik Individu/strata telah dikeluarkan atas nama pemaju (penjual pertama) tetapi belum dipindahmilik kepada nama penjual kedua sebagai pemilik berdaftar
(ii)
Hartanah dimajukan oleh pemaju berlesen atau jika dikecualikan lesen hendaklah mengemukakan surat pengecualian daripada pihak berkuasa yang berkenaan
(iii)
Rumah telah siap 100% dan Sijil Layak Menduduki telah dikeluarkan
(iv)
Penyata baki hutang bank penjual kedua bagi 6 bulan kehadapan berserta Akujanji Bank akan melepaskan wang tebusan jika gadaian tidak dapat dibuat
(v)
Salinan Borang Pindahmilik (14A) yang telah disempurnakan
(vi)
Surat Kebenaran Pindahmilik oleh Pejabat Tanah daripada pemaju kepada pembeli
(vii)
Akujanji pemegang pertaruhan untuk pindah milik terus kepada nama pemohon (Borang 3B)
(viii)
Persetujuan pembeli kedua menanggung risiko kerana membeli harta daripada penjual yang bukan pemilik berdaftar (harta belum mempunyai Hakmilik Strata (Borang 10)
8.
Syarat-Syarat Permohonan Lanjut Tempoh Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
(i)
Pemohon masih dalam perkhidmatan/belum bersara
(ii)
Permohonan hanya dibenarkan kepada peminjam yang telah diluluskan pinjaman sebelum 1 Januari 2009
(iii)
Bayaran 100% telah dikeluarkan kepada pemaju/kontraktor/penjual
(iv)
Tempoh minimum adalah lima (5) tahun
(v)
Permohonan dibenarkan sekali sahaja
(vi)
Permohonan perlu dikemukakan lima (5) tahun sebelum tamat tempoh bayaran balik pinjaman
(vii)
Tidak dibenarkan ke atas pinjaman Jenis IV
(viii)
Permohonan yang melibatkan tambahan amaun pinjaman (insurans) RM30,000 dan keatas (seperti yang dinyatakan dalam surat tawaran baru),peminjam perlu melantik peguam untuk urusan gadaian/cagaran semula.Segala kos yang berkaitan bagi urusan tersebut ditanggung oleh peminjam
(ix)
Permohonan yang melibatkan tambahan amaun pinjaman ( insurans) kurang daripada RM30,000, peminjam perlu menyempurnakan akunjanji
(x)
Salinan Borang opsyen lanjut tempoh perkhimatan daripada 56 kepada 58 tahun bagi skim KWSP yang diakui sah oleh ketua Jabatan
(xi)
Salinan surat pengesahan pertukaran dari skim KWSP ke skim berpencen daripada SPA, SPP Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Pentadbiran Negeri dan Badan Berkanun yang diakui sah oleh ketua Jabatan
(xii)
Salinan Surat penambahan tempoh perkhidmatan (Tentera sahaja) yang diakui sah oleh ketua Jabatan
(xiii)
Jika peminjam telah diluluskan Pinjaman Jenis VII, permohonan lanjut tempoh hanya dibenarkan ke atas Pinjaman Jenis VII sahaja
(xiv)
Tiada tunggakan bayaran balik pinjaman pinjaman
9.
Jenis-Jenis Pinjaman
JENIS I: PEMBELIAN RUMAH TELAH SIAP
JENIS I: RUMAH SIAP DARI PASARAN SEKUNDER (HAKMILIK INDIVIDU/STRATA)
JENIS I: RUMAH SIAP DARI PASARAN SEKUNDER (HAKMILIK ASSIGNMENT)
JENIS II: PEMBINAAN RUMAH DI ATAS TANAH SENDIRI
JENIS III: PEMBELIAN RUMAH DALAM PEMBINAAN
JENIS IV: PEMBELIAN TANAH
JENIS V: PENYELESAIAN HUTANG (AMBILALIH PINJAMAN BANK/INSTITUSI KEWANGAN)
JENIS VI: UBAHSUAI RUMAH PINJAMAN KERAJAAN
JENIS VI: UBAHSUAI RUMAH BUKAN PINJAMAN KERAJAAN
10.
Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan
Sila pastikan bahawa AMAUN KELAYAKAN pinjaman/pembiayaan adalah berdasarkan kepada   GAJI HAKIKI SEMASA permohonan
Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan SPPP bil 6/1995 @ SPPPI bil.10/1994
Amaun pinjaman/pembiayaan yang ditawarkan adalah berdasarkan pada amaun terendah diantara kelayakan/harga rumah/bakihutang bank @ laporan penilaian.
Tarikh Dikemaskini ( Selasa, 29 Jun 2010 10:23 )

http://bpp.treasury.gov.my/web/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=140&lang=ms

http://bpp.treasury.gov.my/web/PDF/akta/pindaanKe8.pdf

Coconut (Cocos nucifera)

Posted: October 25, 2010 in fakta menarik

The Tree of Life

The scientific name for coconut is Cocos nucifera. Early Spanish explorers called it coco, which means “monkey face” because the three indentations (eyes) on the hairy nut resembles the head and face of a monkey. Nucifera means “nut-bearing.”

The coconut provides a nutritious source of meat, juice, milk, and oil that has fed and nourished populations around the world for generations. On many islands coconut is a staple in the diet and provides the majority of the food eaten. Nearly one third of the world’s population depends on coconut to some degree for their food and their economy. Among these cultures the coconut has a long and respected history.

Coconut is highly nutritious and rich in fiber, vitamins, and minerals. It is classified as a “functional food” because it provides many health benefits beyond its nutritional content. Coconut oil is of special interest because it possesses healing properties far beyond that of any other dietary oil and is extensively used in traditional medicine among Asian and Pacific populations. Pacific Islanders consider coconut oil to be the cure for all illness. The coconut palm is so highly valued by them as both a source of food and medicine that it is called “The Tree of Life.” Only recently has modern medical science unlocked the secrets to coconut’s amazing healing powers.

Coconut In Traditional Medicine

People from many diverse cultures, languages, religions, and races scattered around the globe have revered the coconut as a valuable source of both food and medicine. Wherever the coconut palm grows the people have learned of its importance as a effective medicine. For thousands of years coconut products have held a respected and valuable place in local folk medicine.

In traditional medicine around the world coconut is used to treat a wide variety of health problems including the following: abscesses, asthma, baldness, bronchitis, bruises, burns, colds, constipation, cough, dropsy, dysentery, earache, fever, flu, gingivitis, gonorrhea, irregular or painful menstruation, jaundice, kidney stones, lice, malnutrition, nausea, rash, scabies, scurvy, skin infections, sore throat, swelling, syphilis, toothache, tuberculosis, tumors, typhoid, ulcers, upset stomach, weakness, and wounds.

Coconut In Modern Medicine

Modern medical science is now confirming the use of coconut in treating many of the above conditions. Published studies in medical journals show that coconut, in one form or another, may provide a wide range of health benefits. Some of these are summarized below:

 • Kills viruses that cause influenza, herpes, measles, hepatitis C, SARS, AIDS, and other illnesses.
 • Kills bacteria that cause ulcers, throat infections, urinary tract infections, gum disease and cavities, pneumonia, and gonorrhea, and other diseases.
 • Kills fungi and yeasts that cause candidiasis, ringworm, athlete’s foot, thrush, diaper rash, and other infections.
 • Expels or kills tapeworms, lice, giardia, and other parasites.
 • Provides a nutritional source of quick energy.
 • Boosts energy and endurance, enhancing physical and athletic performance.
 • Improves digestion and absorption of other nutrients including vitamins, minerals, and amino acids.
 • Improves insulin secretion and utilization of blood glucose.
 • Relieves stress on pancreas and enzyme systems of the body.
 • Reduces symptoms associated with pancreatitis.
 • Helps relieve symptoms and reduce health risks associated with diabetes.
 • Reduces problems associated with malabsorption syndrome and cystic fibrosis.
 • Improves calcium and magnesium absorption and supports the development of strong bones and teeth.
 • Helps protect against osteoporosis.
 • Helps relieve symptoms associated with gallbladder disease.
 • Relieves symptoms associated with Crohn’s disease, ulcerative colitis, and stomach ulcers.
 • Improves digestion and bowel function.
 • Relieves pain and irritation caused by hemorrhoids.
 • Reduces inflammation.
 • Supports tissue healing and repair.
 • Supports and aids immune system function.
 • Helps protect the body from breast, colon, and other cancers.
 • Is heart healthy; improves cholesterol ratio reducing risk of heart disease.
 • Protects arteries from injury that causes atherosclerosis and thus protects against heart disease.
 • Helps prevent periodontal disease and tooth decay.
 • Functions as a protective antioxidant.
 • Helps to protect the body from harmful free radicals that promote premature aging and degenerative disease.
 • Does not deplete the body’s antioxidant reserves like other oils do.
 • Improves utilization of essential fatty acids and protects them from oxidation.
 • Helps relieve symptoms associated with chronic fatigue syndrome.
 • Relieves symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (prostate enlargement).
 • Reduces epileptic seizures.
 • Helps protect against kidney disease and bladder infections.
 • Dissolves kidney stones.
 • Helps prevent liver disease.
 • Is lower in calories than all other fats.
 • Supports thyroid function.
 • Promotes loss of excess weight by increasing metabolic rate.
 • Is utilized by the body to produce energy in preference to being stored as body fat like other dietary fats.
 • Helps prevent obesity and overweight problems.
 • Applied topically helps to form a chemical barrier on the skin to ward of infection.
 • Reduces symptoms associated the psoriasis, eczema, and dermatitis.
 • Supports the natural chemical balance of the skin.
 • Softens skin and helps relieve dryness and flaking.
 • Prevents wrinkles, sagging skin, and age spots.
 • Promotes healthy looking hair and complexion.
 • Provides protection form damaging effects of ultraviolet radiation form the sun.
 • Helps control dandruff.
 • Does not form harmful by-products when heated to normal cooking temperature like other vegetable oils do.
 • Has no harmful or discomforting side effects.
 • Is completely non-toxic to humans.

See Research to read some of the published studies regarding the above mentioned uses of coconut products.

Coconut Oil

While coconut possesses many health benefits due to its fiber and nutritional content, it’s the oil that makes it a truly remarkable food and medicine.

Once mistakenly believed to be unhealthy because of its high saturated fat content, it is now known that the fat in coconut oil is a unique and different from most all other fats and possesses many health giving properties. It is now gaining long overdue recognition as a nutritious health food.

Coconut oil has been described as “the healthiest oil on earth.” That’s quite a remarkable statement. What makes coconut oil so good? What makes it different from all other oils, especially other saturated fats?

The difference is in the fat molecule. All fats and oils are composed of molecules called fatty acids. There are two methods of classifying fatty acids. The first you are probably familiar with, is based on saturation. You have saturated fats, monounsaturated fats, and polyunsaturated fats. Another system of classification is based on molecular size or length of the carbon chain within each fatty acid. Fatty acids consist of long chains of carbon atoms with hydrogen atoms attached. In this system you have short-chain fatty acids (SCFA), medium-chain fatty acids (MCFA), and long-chain fatty acids (LCFA). Coconut oil is composed predominately of medium-chain fatty acids (MCFA), also known as medium-chain triglycerides (MCT).

The vast majority of fats and oils in our diets, whether they are saturated or unsaturated or come from animals or plants, are composed of long-chain fatty acids (LCFA). Some 98 to 100% of all the fatty acids you consume are LCFA.

The size of the fatty acid is extremely important. Why? Because our bodies respond to and metabolize each fatty acid differently depending on its size. So the physiological effects of MCFA in coconut oil are distinctly different from those of LCFA more commonly found in our foods. The saturated fatty acids in coconut oil are predominately medium-chain fatty acids. Both the saturated and unsaturated fat found in meat, milk, eggs, and plants (including most all vegetable oils) are composed of LCFA.

MCFA are very different from LCFA. They do not have a negative effect on cholesterol and help to protect against heart disease. MCFA help to lower the risk of both atherosclerosis and heart disease. It is primarily due to the MCFA in coconut oil that makes it so special and so beneficial.

There are only a very few good dietary sources of MCFA. By far the best sources are from coconut and palm kernel oils.

Copyright © 2004 Coconut Research Center

This website is for educational purposes only. The information supplied here comes from a variety of sources and authors and not every statement made has been evaluated by the FDA. This information is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

http://www.coconutresearchcenter.org/

http://books.google.com.my/books?id=Lt3EiRdJPIMC&printsec=frontcover&dq=virgin+coconut+oil&source=bl&ots=TwlUpEwPIy&sig=-38AHAEwhdo7ZtY1kRsYxVTOgOE&hl=en&ei=8g3FTNOKFoSycaDLpdgL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CDQQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false

http://www.thevirgincoconutoil.com/

Oleh Jamilah Kamarudin 

SHAH ALAM: Saksi pendakwa hari ini memberitahu mahkamah tertuduh kes kematian remaja Aminulrasyid Amzah, memulangkan semula senjata dengan kekurangan sebanyak 21 butir peluru.

Penjaga Stor Bahagian Senjata Balai Polis Seksyen 11 Lans Koperal Ismail Daud dalam keterangannya berkata, mengikut prosedur yang ditetapkan setiap anggota peronda bertugas dibekalkan senjata api sub-mesingan Heckler&Koch MP5 (HKMP5) beserta empat kelopak yang mengandungi 100 butir peluru.

Namun beliau mendapati 21 butir peluru telah digunakan Koperal Jenain Subi ketika proses penyerahan semula senjata api sejurus selepas waktu bertugas pada 26 April lalu.

“Setiap kelopak mengandungi 25 butir peluru. Semasa proses penyerahan saya kira balik jumlah peluru yang diserahkan adakah ianya sama dengan jumlah peluru yang dikeluarkan sebelum bertugas.


“Saya dapati peluru dalam tiga kelopak masih penuh, manakala satu kelopak lagi hanya mengandungi empat butir sahaja iaitu kurang 21 butir.

“Kelopak yang mengandungi baki empat butir peluru itu adalah peluru yang terdapat dalam senjata HKMP5,” katanya.

Beliau turut memberitahu ,mahkamah ada bertanya kepada Jenain adakah beliau ada melepaskan sebarang tembakan dan berapa jumlahnya.

“Jenain mengaku kepada saya ada melepaskan tembakan tapi tak tahu berapa butir yang dilepaskann” katanya.

Ismail dalam keterangannya juga memberitahu mahkamah tugasnya dalam Bahagian Senjata adalah memastikan setiap pengeluaran senjata selamat diterima dan digunakan, serta memastikan senjata kosong dan tidak berpeluru sebelum diserahkan kepada penerima.

“Setiap rekod penyerahan dan penerimaan senjata serta jumlah peluru yang digunakan dicatatkan dalam buku harian balai.

Koperal Jenain Subi, 48, didakwa menyebabkan kematian Aminulrasyid,15, antara pukul 1.10 hingga 2 pagi, 26 April lalu di Jalan Tarian, Seksyen 11 disini.

Jenain yang ketika itu bertigas di Unit Kereta Peronda Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Shah Alama dibicarakan mengikut Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan didenda jika sabit kesalahan.

Paramedik menemui mayat Aminulrasyid Amzah dalam kedudukan yang aneh, dengan mukanya tersembam di tempat duduk pemandu, manakala sebahagian lagi badannya terkulai di luar kereta yang dipandunya. 

Paramedik Muhammad Sahid Abdul Karim Shah berkata beliau nampak pintu di sebelah tempat duduk pemandu terbuka dan tubuh mangsa terkulai di tanah, tetapi kepala mangsa tersembab di tempat duduk pemandu.

Dalam keterangannya di Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini, Sahid berkata beliau memerika Aminulrasyid dan mendapati mangsa tidak bernyawa lagi.

Menjawab soalan DPP Dusuki Mohd Mokhtar, Sahid berkata beliau dapat memeriksa bahagian belakang Aminulrasyid dan tidak menemukan sebarang kecederaan.

Tetapi ketika cuba untuk memeriksa dahi mangsa, beliau dihentikan oleh polis.


Selepas ini, saksi itu berkata, beliau cuba mendapat maklumat dari anggota polis di situ mengenai apa yang telah berlaku dan sama ada mayat itu telah dialih.

Bagaimanapun, katanya, beliau diminta menunggu sehingga pegawai penyiasat tiba.

Daripada apa yang dilihatnya, Sahid berkata, mangsa adalah seorang remaja dan selepas memeriksa nadinya sebanyak dua kali, beliau mengesahkan mangsa telah meninggal dunia.

Katanya, beliau memberitahu perkara itu kepada pihak polis dan meninggalkan tempat kejadian tanpa membawa mangsa.

Sahid, yang bertugas di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang berkata, beliau tiba di tempat kejadian di Jalan Makyong 11/2G, Shah Alam pada kira-kira jam 2:30 pagi 26 April 2010.

Katanya, beliau ke situ selepas dimaklumkan mengenai sebuah kereta yang hilang kawalan dan melanggar sebuah pokok.

Tertuduh diberi 100 peluru

Sebelum itu, seorang sarjan dari ibupejabat polis Shah Alam memberitahu mahkamah bahawa biasanya setiap anggota yang menjalankan tugas rondaan akan diberikan 100 peluru 9mm untuk sub-mesingan Heckler & Koch MP5.

Saksi itu berkata anggota polis diwajibkan membawa empat kelopak yang masing-masing berisi 25 peluru.

Sarjan Jamaluddin Alias, yang bertanggungjawab menyediakan jadual tugas rondaan pada malam Aminulrasyid terbunuh, berkata semua anggota menghadiri taklimat selama setengah jam sebelum keluar bertugas.

Katanya, tertuduh Jenain Subi, bersama rakan rondaannya, Konstabel Mohd Hafidz Mohd Yusoff, turut menghadiri taklimat tersebut.

Menurutnya, Jenain adalah seorang yang bertanggungjawab dan tidak mempunyai rekod disiplin.

FDI 2009 merosot 81%

Posted: October 24, 2010 in Berita Malaysia

FDI -Foreign Direct Investment  -pelaburan langsung asing (jumlah pelaburan yang sykt2 dari negara luar buat dalam Malaysia seperti buka Tesco, buka kilang kereta, seagate atau lain-lain)  kejatuhan menunjukkan kekurangan pelabur atau mereka bergerak keluar ke negara lain

KUALA LUMPUR: Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Mukhriz Mahathir berkata, adalah tiba masanya Malaysia “maju ke hadapan” dari kejatuhan 81% dalam pelaburan langsung asing (FDI) pada 2009.

Laporan Pelaburan Asing Dunia (WIR) 2010 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menunjukkan DFI di Malaysia menjunam 81% tahun lalu, tertinggal di belakang negara-negara jiran seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia dan Singapura.

Mukhriz mengakui laporan itu menunjukkan kejatuhan yang signifikan namun mempertahankannya dengan menyatakan ia juga melibatkan negara-negara lain di dunia, bukan sahaja Malaysia.

“Pengaliran keluar FDI adalah lebih signifikan tapi apa yang penting, apa yang berlaku selepas ini,” kata Mukhriz, sebagai menjawab soalan daripada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng (DAP-Bagan) dalam soalan tambahan di Dewan Rakyat semalam.


Menurut beliau, kerajaan telah menggariskan pelbagai dasar baru dari pertengahan 2009 termasuk Model Baru Ekonomi (MBE), Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10), Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dan Pelan Transformasi Ekonomi (ETP), yang bertujuan untuk menarik pelaburan asing.

Para pelabur tiada masalah

Beliau juga menolak dakwaan bahawa para pelabur asing enggan datang ke negara ini kerana sentimen perkauman yang meningkat sepertimana yang dinyatakan oleh Lim.

“Saya melihat para pelabur yang berkualiti dan bernilai tinggi datang ke negara kita. Ini menunjukkan mereka tidak mempunyai apa-apa masalah dengan apa yang berlaku di negara ini berbanding dengan negara-negara lain.

“Mereka masih melihat Malaysia sebagai sebuah destinasi yang menarik untuk pelaburan yang dapat memenuhi cita rasa dan aspirasi mereka,” ujar beliau.

Namun demikian, Mukhriz mengakui bahawa jumlah DFI pada tahun ini semakin berkurangan pada tahun ini. Malaysia hanya mencatat FDI sebanyak RM9.6 bilion pada tujuh bulan pertama tahun ini berbanding RM22.1 bilion setahun penuh 2009.

“Sejumlah RM22.1 bilion FDI pada 2009 itu melibatkan sebanyak 390 projek pembuatan,” katanya ketika menjawab Ahli Parlimen BN-Mukah, Dr Muhammad Leo Michael Toyad.

Mukhriz, juga memberitahu tiga buah negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat – Selangor, Kedah dan Pulau Pinang – mencatatkan FDI tertinggi di antara Januari hingga Julai tahun ini, dengan pelaburan sebanyak RM1.6 bilion setiap negeri.

Allahyarham Tun Abdul Razak

-PM ke 2

-Beliau amat cermat dalam menggunakan dana negara

-Pernah orang  JKR datang untuk buat kolam air terjun di kediaman rasmi beliau,  akhirnya bila dapat tau kosnya yang tinggi, beliau membatalkan projek tersebut dan digantikan dengan kolam air pancutan dari pam biasa yang murah harganya

-Rumahnya cuma menggunakan dinding papan lapis

-Kusyen dirumah beliau dibuat dari rotan   -hasil kraftangan penjara

-Isteri beliau adalah isteri perdana menteri yang paling sedikit menggunakan dana negara, beliau jarang membawa isteri ke luar negara demi menjimatkan perbelanjaan negara

-Beliau jarang menggunakan siren ketika dalam perjalanan dikuatiri mengganggu orang ramai dengan bunyi bising.

-SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XIII, juga tidak suka menggunakan siren ketika kenderaan rasmi baginda bergerak

Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah juga tidak suka menggunakan siren dalam perjalan.  Pernah aku lihat baginda berangkat tanpa disedari kenderaan rasmi baginda telah bergerak pergi seperti tidak ada-apa upacara.  Baginda juga sangat ramah dengan rakyat, malah telah sudi mencemar duli bersalaman dengan setiap rakyat yang menghulurkan tangan disepanjang laluan karpet merah baginda, miskipun baginda terpaksa solat di atas kerusi kerana khabarnya jatuh dari kuda, tetapi waktu bersalaman dengan rakyat yang menanti disepanjang karpet merah laluan baginda, baginda masih mampu meluangkan masa yang lama dan menyambut setiap tangan yang dihulurkan dan memastikan tiada tangan yang tidak disambut.  Baginda adalah Sultan yang hebat dan berjiwa rakyar.


Rumah Menteri Besar Kelantan

Rumah bekas Menteri Besar Terangganu

bekas Menteri Besar Terangganu Tuan Guru Hadi Awang.  Orang kata Sultan Mizan Sultan Terangganu adalah bekas anak murid Hadi Awang


07november 2006 – Selamat Pengantin Baru.. DR FAZLEY YAAKOB & AZRENE SORAYA Pernikahan pada 2.30 ptg di masjid saidina abu bakar,bukit damansara,KL.

Tahniah Buat Dr Fazley & Azrin..Selamat Pengantin Baru..Moga Berbahagia Hingga Ke Hujung Nyawa..Amin..

Ini dia nak kongsi satu keping gambar nikah fazley..

Derang nikah pada hari selasa,di Masjid Bukit Damansara
Nama Pengantin lelaki – Fazley
Nama Pengantin perempuan – Azrin (Lawyer)

 

Pengantin perempuan ini adalah Anak Datin Rosmah Mansor (kira anak tiri Najib Tun Razak).
Azrin adalah anak Datin Rosmah Mansor dr perkongsian hidup dengan suaminya pertama.